Προκηρύχθηκε την Τρίτη η θέση του διευθύνοντος συμβούλου για την ΕΡΤ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και τις θέσεις δύο ακόμη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ δημοσιεύθηκε στο opengov.gr και υπογράφεται από τον υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Λευτέρη Κρέτσο.

Η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Πέμπτη, καθώς από το υπουργείο επιχειρείται η διαδικασία να προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς και να τοποθετηθεί νέα διοίκηση το συντομότερο δυνατόν. Υπενθυμίζεται ότι θα περάσει και από την έγκριση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η θητεία είναι πενταετής.

* Οι υποψήφιοι για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΤ θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τίτλους σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμους της αλλοδαπής είτε να είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους με αποδεδειγμένη διεθνή αναγνώριση του έργου τους.

* Οι υποψήφιοι για τις δύο (2) θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ θα πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία συναφείς προς τον σκοπό και τις αρμοδιότητες της ΕΡΤ Α.Ε., ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην εκπλήρωση του σκοπού της.

Για την επιλογή του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη:

1. Η εμπειρία στον τομέα των ραδιοτηλεοπτικών, διαδικτυακών ή/και οπτικοακουστικών υπηρεσιών ή/και εμπειρία σε διοίκηση και οργάνωση δημοσίων οργανισμών ή/και επιχειρήσεων.

2. Οι ικανότητες ιδίως σε θέματα διοίκησης και διεύθυνσης, στοχοθεσίας, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης, καλλιέργειας και μετάδοσης οράματος για τη λειτουργία της ΕΡΤ Α.Ε. και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού με σκοπό την καλύτερη αξιοποίησή του.

3. Η τεκμαιρόμενη από την πείρα τους ικανότητα εργασίας και λήψης σημαντικών αποφάσεων ευθύνης.

Share.

About Author