Προσφυγή: “Δώρο 10 εκατ. ευρώ σε… συνήθεις υπόπτους”

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Του Γιάννη Συμεωνίδη

Πόσο δίκιο είχε ο Νικολό Μακιαβέλι όταν έγραφε πως όπου η θέληση είναι μεγάλη οι δυσκολίες γίνονται μικρές! Αυτό έχουν κατά νου και όσοι γνωρίζουν το παρασκήνιο πίσω από Πρόσκληση που φέρνει στο φως το www.anatropinews.gr για συγχρηματοδοτούμενο έργο ύψους μερικών εκατομμυρίων ευρώ, η οποία καλύφθηκε σε χρόνο-ρεκόρ για τα δεδομένα της ελληνικής γραφειοκρατίας. Για του λόγου μας το αληθές, δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» τη Μεγάλη Τετάρτη (12 Απριλίου) με προθεσμία λήξης υποβολής του Φακέλου Πρότασης την 24η Απριλίου, δηλαδή λιγότερο από 15 μέρες από την ηλεκτρονική ανάρτησή της και ενώ, μάλιστα, μεσολαβούσαν οι γιορτές του Πάσχα. Φυσικά, βρέθηκαν «νικητές», οι οποίοι συνιστούν «συνήθεις υπόπτους» κερδισμένων σε τέτοιες περιπτώσεις. «Μιράκολο!» («θαύμα» ελληνιστί) που θα έλεγε και ο Μακιαβέλι…

Το επίμαχο έργο αφορά στην ενίσχυση 1.100 ανέργων, κατ’ ανώτατο όριο, στις περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, θεωρείται αδύνατο οι φορείς να έχουν επιλεγεί με δημόσιο διαγωνισμό, όπως επιτάσσει τόσο το άρθρο 88 παρ. 12 του ιδρυτικού Ν. 3996/2011 του αρμόδιου Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) όσο και το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, λόγω των ελάχιστων ημερών, όπως και των εορτών του Πάσχα που είχαν μεσολαβήσει από την ηλεκτρονική ανάρτηση της πρώτης Πρόσκλησης μέχρι την 28η Απριλίου, η οποία ορίστηκε τελικά ως καταληκτική ημερομηνία.

Το έμαθαν λίγο πριν από τη λήξη

Συγκεκριμένα, εκπρόσωποι Κέντρων Διά Βίου Μάθησης υπέβαλαν προδικαστική προσφυγή προς τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων κατά της Πρόσκλησης με ημερομηνία 11 Απριλίου 2017 για την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση μέρους των ενεργειών στο έργο «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία “σούπερ μάρκετ Λάρισα ΑΒΕΕ”», προϋπολογισθείσας συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ύψους 7.530.000 ευρώ (συνολικώς αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ), της οποίας έλαβαν γνώση στις 21 Απριλίου, καθώς είχε μεσολαβήσει το Πάσχα. Το ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΕΙΕΑΔ κλήθηκε από το υπουργείο Εργασίας να αναλάβει την υποβολή πρότασης για την υλοποίηση μέρους του έργου που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Ως προθεσμία λήξης υποβολής του Φακέλου Πρότασης του ΕΙΕΑΔ, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίστηκε η 24η Απριλίου. Ακολούθησε τροποποίηση της Πρόσκλησης και ως νέα προθεσμία λήξης ορίστηκε η 28η Απριλίου.

Ήδη δε στις 27 Απριλίου αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΙΕΑΔ, με την οποία, μεταξύ άλλων, αποφάσισε ομοφώνως επιμέρους συμμετέχοντες φορείς να είναι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), το ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) της ΕΣΕΕ, το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ) επίσης της ΕΣΕΕ, το Ινστιτούτο Μεικτών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, η Αναπτυξιακή Καρδίτσας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ουδόλως, βέβαια, αναφέρεται στην απόφαση με ποιον τρόπο επιλέχτηκαν οι παραπάνω συμμετέχοντες φορείς, μερικοί μόνο από τους οποίους (όπως το ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, το ΚΑΕΛΕ της ΕΣΕΕ και το ΚΕΚ/ΓΣΕΒΕΕ) διαθέτουν άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, όπως είναι απαραίτητο από τη νομοθεσία, και είναι αδύνατο, φυσικά, οι ανωτέρω φορείς να έχουν επιλεγεί μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα με δημόσιο διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, όπως απαιτεί το άρθρο 88 παρ. 12 του ιδρυτικού Ν. 3996/2011 του ΕΙΕΑΔ αλλά και το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Σημειώνεται ότι το υπουργείο Εργασίας διατηρεί μεν την ευχέρεια να καθορίσει το χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης της διακήρυξης, της πρόσκλησης και της διενέργειας του διαγωνισμού, αρκεί όμως το χρονικό αυτό διάστημα να είναι εύλογο και να μην αντίκειται στους κανόνες και τις αρχές του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου.

«Φωτογραφική ανάθεση»

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες, «αποδεικνύεται ότι η δήθεν “αξιολόγηση” των “συμμετεχόντων” φορέων τους οποίους θα επιλέξει και θα συμπεριλάβει στην πρότασή του το ΕΙΕΑΔ, κατά βούληση και με πλήρη αδιαφάνεια, είναι εικονική και έχει τεθεί προς καταστρατήγηση του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, της αρχής του ελεύθερου ανταγωνισμού, της αρχής της αναλογικότητας και της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, αφού πρόκειται κατ’ ουσίαν για παράνομη, “φωτογραφική” και αδιαφανή απευθείας ανάθεση σε ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία, με ταυτόχρονο παράνομο, εκ των προτέρων αποκλεισμό δικό μας, γεγονός που μας προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Ταυτόχρονα, οι ανωτέρω όροι νοθεύουν τον ανταγωνισμό και συνιστούν αδικαιολόγητα ευνοϊκή μεταχείριση των ιδιωτικών οικονομικών φορέων που επιλέγει αυθαίρετα και με πλήρη αδιαφάνεια το ΕΙΕΑΔ, παρόλο που αποτελεί δημόσιο φορέα, ο οποίος οφείλει να τηρεί τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και ελέγχου, ενώ παράλληλα συνιστούν αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση ημών, παρά το γεγονός ότι πληρούμε τα κριτήρια των Προσκλήσεων για την εκτέλεση του έργου και της χρηματοδότησης και είχαμε σκοπό και έννομο συμφέρον να συμμετάσχουμε σε αυτό, κάτι όμως που καθίσταται αδύνατο και ανέφικτο από τους παραπάνω όρους των Προσκλήσεων».

Πάντοτε κατά τους προσφεύγοντες, γίνεται προφανές ότι δεν μπορεί να διενεργηθεί οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 του Ν. 4412/2016 και των διατάξεων 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 της Οδηγίας 2014/14/ΕΕ, επομένως δεν είναι δυνατό να τηρηθούν οι βασικές αρχές της διαφάνειας, της ισότητας, της μη διάκρισης, του ελεύθερου ανταγωνισμού και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης που διαπνέουν το ενωσιακό δίκαιο, με αποτέλεσμα να αποκλείεται εκ των προτέρων και παρανόμως η συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο έργο και στη χρηματοδότηση. Οι ίδιοι τονίζουν ότι το ΕΙΕΑΔ και οι ιδιωτικοί οικονομικοί φορείς που επέλεξε «με αδιαφάνεια και αυθαίρετα» δεν έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα για την υλοποίηση του έργου της κατάρτισης του αριθμού των ανέργων που προβλέπονται στις προσβαλλόμενες Προσκλήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Κι αυτό γιατί δεν διαθέτουν εκ των πραγμάτων τις απαραίτητες πιστοποιημένες δομές για την κατάρτιση τόσο μεγάλου αριθμού.

«Μέσα στο νόμιμο χρονικό περιθώριο»

Κύκλοι του ΕΙΕΑΔ υποστηρίζουν στo www.anatropinews.gr ότι η Πρόσκληση ολοκληρώθηκε μέσα στο νόμιμο χρονικό περιθώριο και πως ο φάκελος που κατατέθηκε με τους συμμετέχοντες φορείς «κινήθηκε στο όριο», με την έννοια ότι δεν περίσσεψε ούτε σεντ και πως η επιλογή έγινε με κριτήριο ότι οι προκριθέντες θα κάνουν την καλύτερη δουλειά. «Είναι λογικό το υπουργείο Εργασίας να απευθύνει την Πρόσκληση σε εμάς από τη στιγμή που είμαστε φορέας εποπτευόμενος από αυτό», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, οι οποίες προσθέτουν ότι επρόκειτο για Πρόσκληση, δεν μπορούσε κατά συνέπεια να γίνει δημόσιος διαγωνισμός.

Share.

About Author

 • real.gr
 • enikos.gr

«Λέμε τι θέλουμε να κάνουμε για να το ξέρουν όλοι, τα κόμματα και οι αγορές. Αυτή την έννοια έχει η [...]

Καθώς η Ελλάδα υπερβαίνει κατά πολύ τους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος, δεν είναι επιτακτικώς απα [...]

Οι επενδυτές ανησυχούν για την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας μετά τις εκλογές του Ιουνίου. [...]

Την Δευτέρα θα στείλει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών τις παρατηρήσεις-προτάσεις της στην ΤτΕ και το υπου [...]

Στα τελευταία επεισόδια του Survivor έχουμε δει τους παίκτες της ομάδας των Διασήμων να... [...]

Η αγαπημένη κωμωδία «Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης»των Αλέκου Σακελλάριου – Χρήστου Γιαννακόπουλου... [...]

Δύο άτομα ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής της Ασφάλειας Αττικής ως οι δράστες της δ [...]

 • Sports

  • Σχετικα με εμας

   AnatropiNews

   Το anatropinews είναι μια διαδικτυακή εφημερίδα με στόχο την συνεχή και έγκυρη ενημέρωση των επισκεπτών του. Μπορείτε να μας βρείτε στα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα:

  • Εφημεριδες

  • Η φωτογραφια της ημερας

  Copyright © 2017 anatropinews. Created by  sitedesign.gr